Sortiment

Značky

Newsletter

Obchodní podmínky 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu http://www.nej-hracky.cz . S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující, přičemž vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje mezi kupujícím, který je spotřebitelem a kupujícím, který spotřebitelem není. 

Kupující – spotřebitel – je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen Kupující – spotřebitel).

Kupující – podnikatel – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen Kupující – podnikatel).

Prodávající – prodávajícím a zároveň provozovatelem internetového obchodu www.nej-hracky.cz je obchodní společnost GEVIS TRADE s.r.o, se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 247 52 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 171380 (dále jen "Prodávající"). 

Kontaktní informace na naši společnost naleznete v sekci Kontakty, která tvoří součást těchto obchodních podmínek.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“). 

Spotřebitelská smlouva - za spotřebitelské smlouvy jsou považovány všechny smlouvy, ve kterých na jedné straně vystupuje spotřebitel a na druhé straně podnikatel. 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s  jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Odesláním své objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas. V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající GEVIS TRADE s.r.o  vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Každou změnu a její účinnost oznámí prodávající (provozovatel) vhodným způsobem na internetových stránkách www.nej-hracky.cz .

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

POZOR! Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR. 

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, chráníme před zneužitím a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.
Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Způsoby plateb

a) dobírkou (hotově při předání zboží)
b) převodem z účtu na účet
c) hotově (v případě osobního odběru)

Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Pokud kupující složí u prodávajícího požadovanou zálohu, prodávající vystaví kupujícímu doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota složené zálohy odečtena.

Dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte hotově až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště.

Bankovní převod - pokud v objednávce zvolíte tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Celou objednávku i s těmito údaji je možno také vytisknout. Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Zboží bude expedováno po připsání platby na náš účet. Termín, kdy bude zásilka odeslána Vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky, příp. může být předmětem domluvy dle potřeb zákazníka. 

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím / expedicí. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem nebo telefonicky na číslo uvedené v sekci Kontakty. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

V případě, že zákazník chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši 50% z prodejní ceny produktu.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

 • Bez udání důvodu.
 • Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo zboží není skladem ani u dodavatele příp. výrobce . V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 30 pracovních dnů ode dne obdržení údajů potřebných k provedení takového úkonu od zákazníka).

 

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali.
Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

K ceně zboží bude připočtena cena za dopravu zboží. Bližší informace o nákladech na dopravu zboží jsou uvedené v sekci Doprava. Jejich výše se může u jednotlivých objednávek lišit (výše závisí od zvoleného dopravce a zvoleného způsobu platby). Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. 

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který není spotřebitelem, slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží nebo službu převzít zásadně až po jejich úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží přijaté do 10:00 vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den.
Každý produkt má uvedenou dobu dodání, zpravidla 2-10 dnů. I když většinu produktů máme skladem, může se stát, že některý z produktů není momentálně skladem - v takovém případě může být tato doba delší. V případě nedostupnosti některého z objednaných produktů Vás budeme co nejdřív kontaktovat a dohodneme další postup.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

V souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem a s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu  při použití prostředků komunikace na dálku právo od smlouvy odstoupit a to bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od: 

 • data, kdy Kupující nebo jím určená třetí strana (jiná než dopravce) převezme zboží (v případě kupní smlouvy s jednorázovým plněním), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží, objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť), nebo
 • data převzetí poslední části dodávky zboží (v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží sestávající z několika položek nebo částí), nebo data převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu).
 

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. 

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty a to na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nej-hracky.cz nebo poštou na adresu uvedenou v sekci Kontakty.

Dle ustanovení § 1837 NOZ spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy o:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající tímto informuje Kupujícího, že v případě smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud není dodáván na hmotném nosiči, že spotřebitel nemůže odstoupit od takové smlouvy.
 

V případě, odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy dle předchozích odstavců, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedomluví jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Kupující ponese své přímé náklady spojené s vrácením zboží zpět prodávajícímu a jejích výše se bude odvíjet od cen stanovených přepravcem, kterého si kupující zvolil. 

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze využívat nebo chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. V případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí spotřebitel vydat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v 14-ti denní lhůtě, je nutné mimo jiné dodržet následující podmínky:

 • zboží musí být v originálním (původním) obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
 • nesmí být poškozeno ani nést známky používání v opačné m případě bude prodávající oprávněn postupovat výše uvedeným způsobem
 

Zboží zašlete jako běžnou zásilku na naši adresu. Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku! Taková zásilka nebude převzata! Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. 

V případě, že nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží.

Dodací podmínky po ČR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce ( pokud to povaha výrobku vyžaduje ). 

Dopravcem GLS/PPL s dobírkou

 1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč je poštovné zdarma (k objednávce bude účtováno pouze dobírkovné ve výši 40,- Kč)
 2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 110 Kč (v této částce je zahrnuté dobírkovné 40,- Kč)


Dopravcem GLS/PPL po předchozím převodu bankou

 1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč je poštovné zdarma
 2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 70 Kč
 

Dodací podmínky do SR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 5 - 15 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce: GLS/PPL/POŠTA VEZ HRANIC. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu úhrady. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník - aktuální ceník je uveden na iwebových stránkách www.nej-hracky.cz v sekci DOPRAVA. Fakturace bude provedena v Eurech a to přepočtem aktuálního kurzu na Eura - na hlavní stránce (vrchní lišta) lze zvolit měnu EUR - následně se všechny ceny budou zobrazovat ve zvolené změně!!!

 

Dopravcem GLS/PPL/Pošta bez hranic s dobírkou

  • při celkové hodnotě objednávky nad 5.000 Kč je poštovné ZDARMA
  • při celkové hodnotě objednávky pod 5.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 200 Kč


Dopravcem GLS/ppl/Pošta bez hranic po předchozím bankovním převodu

  • při celkové hodnotě objednávky nad 5.000 Kč je poštovné ZDARMA
  • při celkové hodnotě objednávky pod 5.000 Kč bude účtováno poštovné ve výši 160 Kč

 

Doprava

V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Pokud je zboží skladem, dodání pak obvykle probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin v ČR a do 72 hodin v SR od objednání. Zboží zasíláme spediční společností GLS, PPL nebo Poštou bez hranic. V případě, že Vás náš dopravce nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Dále může následovat druhé doručení po telefonické dohodě dopravce s vámi, pokud i to bude bezúspěšné posílá se zásilka zpět . Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen.

Práva z vadného plnění
Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží (záruka)

Kupující je před prvním použitím výrobku povinen prostudovat záruční podmínky prodávajícího, včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození zboží v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy tak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci spotřebitelem (kupujícím). Prodejce odpovídá za výrobní vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR či výrobce. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky (spotřebitele), nikoliv pro firmy (nákup na IČ).


Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • neodborným použitím nebo nešetrným zacházením s výrobkem
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením věci (nebo jejích dílců) v důsledku používání
 • živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy

 

Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu výrobku a nejde ani reklamovat!!!

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Vždy je třeba připojit popis charakteru vady, kopii kupního dokladu (nebo jiným způsobem prokázat uskutečnění koupě) a kontakt na Vás. Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje) je zaslán zákazníkovi e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního předání je předán ihned.

V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte výhradně originální obaly. Přesto i v případě poškození nese plnou odpovědnost kupující a na jeho náklady bude poškozené zboží zasláno zpět, jelikož reklamace na základě mechanického poškození není uznatelná. Zásilka by měla být proto pojištěna.

Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi a záručním listem (pokud byl vystaven)!!!


Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pro bližší informace, jak postupovat při reklamaci, nás prosím kontaktujte na e-mail: info@nej-hracky.cz

Závěrečná ustanovení

V případě vzniku sporu mezi kupujícím-spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.